Na stretnutí multiinštitucionálnej spolupráce spolupracujúcich subjektov  – okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica bola hlavnou témou „Spolupráca inštitúcií v rámci ochrany detí v kontexte domáceho násilia“.

Na v poradí už treťom  stretnutí v rámci územia Banskobystrického kraja sa okrem subjektov neziskového sektora zúčastnili aj zástupcovia Okresnej prokuratúry, Okresného riaditeľstva PZ, zástupkyne odboru sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcovia základných škôl v meste a okrese Žiar nad Hronom, zástupcovia mesta Žiar nad Hronom a Komunitného centra v Žiari nad Hronom a ďalší.

Diskusiou s nám podarilo otvoriť viacero dôležitých tém v ochrane obetí pred násilím, ako aj  možnosti vzájomnej spolupráce jednotlivých pomáhajúcich subjektov. Zo strany nášho poradenského a intervenčného centra sa stretnutia zúčastnil aj náš kolega-právnik, ktorý v našom centre zastrešuje právnu pomoc, poradenstvo a zastupovanie klientok.

V rámci zaujímavej diskusie sme si vymieňali reálne praktické skúsenosti, riziká a problémy jednotlivých zainteresovaných subjektov (prokuratúra, vyšetrovatelia, intervenčné centrum, sociálnoprávna ochrana detí a iné), čo vnieslo do oblasti pomoci obetiam zaujímavé a dobré postrehy. Zároveň sme mali možnosť predstaviť prítomným  aj projekt Staviame Mosty Pomoci, ktorý svojimi aktivitami prispieva k podpore spolupráce subjektov zainteresovaných pri pomoci obetiam násilia.