Staviame Mosty Pomoci

Číslo projektu: DGV02022

Projekt DGV02022 „Staviame Mosty Pomoci“  je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 26.4.2022 do 30.4.2024

Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie

Výstup projektu: Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia. Udržané služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Výsledky projektu: Služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia rozšírené alebo zlepšené.

Prijímateľ projektu: Centrum sociálnych služieb KA

Partner projektu: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektový grant: 519 497 EUR

Centrum sociálnych služieb KA: 453 462 EUR.

Banskobystrický samosprávny kraj: 66 035 EUR.

Celkové oprávnené výdavky projektu:

Celková oprávnené výdavky prijímateľa : 453 462 EUR.

Celkové oprávnené výdavky Partnera : 66 035 EUR.

Financovanie projektu: MIRRI SR, Norway grants 2014-2021

Cieľ projektu:  Zachovať kvalitné poskytovanie špecializovaných poradenských služieb obetiam násilia a zároveň tieto špecializované služby posunúť aj do ďalších okresov v BB kraji.

Link na výzvu:

https://www.eeagrants.sk/en/calls/open-call-for-proposals-for-the-projects-applications-under-the-domestic-and-gender-based-violence-dgv02/

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie-dgv02/

 

Cieľové skupiny: obete domáceho násilia a rodovo podmieneného násilia

Ciele a aktivity projektu:

Aktivita 1 – Udržané a zlepšené služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia

  • Cieľom tejto aktivity je udržať kvalitu existujúcich poskytovaných poradenských služieb najmä špecializovaného sociálneho poradenstva a psychologickej intervencie a pomoci. Cieľom je udržať poskytované poradenské služby v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia. Poskytnutím odborných služieb zabezpečiť a zastabilizovať personálnu základňu prostredníctvom odborných zamestnancov v oblasti prevencie násilia a eliminácie diskriminácie. Podpora služieb spočíva v skvalitnení služieb pre obete násilia.

Aktivita 2 – Rozšírené služby pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia v okresoch BB, PT, LC, BR

  • aktivita je zameraná na rozšírenie poradenských služieb poskytovaných v okresoch  BB, PT, LC, BR ako aj budovanie spolupráce so subjektami , ktoré spôsobia v rozšírenej oblasti pôsobenia s cieľom zabezpečiť adresnú a promptnú ako aj odbornú pomoc obetiam násilia. Cieľom  je rozšíriť poskytované poradenské služby v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia na ďalšie okresy a tým poskytnúť pomoc väčšiemu počtu obetí násilia.

Aktivita 3 – Vzdelávacia kampaň

  • aktivita je zameraná na vzdelávacie kampane formou spoločných workshopov, školení, tréningov, stáží so zameraním na posilnenie zručností poradcov a zvyšovaním ich odborných kapacít pri poskytovaní poradenstva. Cieľom je výmena poznatkov a skúseností  a zdieľanie osvedčených postupv medzi organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti.

Aktivita 4 – Kampaň na zvýšenie povedomia

  • aktivita je zameraná na osvetu a pomoc obetiam násilia v okresoch, kde poradňa už  poskytuje svoje služby a kde sa plánuje rozširovať. Cieľom  je posilniť znalosť témy, dostupnosť pomoci pre obete  a senzibilizáciu verejnosti v regióne prostredníctvom moderného digitálneho obsahu a komunikácie na sociálnych sieťach prostredníctvom rôznych digitálnych, mediálnych, printových kampaní.

Aktivita 5 – Propagácia a diseminácia

  • aktivita je zameraná na vytvorenie projektových informačných bannerov, PR článkov, spotov,  audiovizuálnych videií, letákov, brožúr, publikácií a i.

 

Aktivita 6 – Publicita a prierezové aktivity

  • aktivita je zameraná na zriadenie a aktualizovanie web stránky, informačné verejné podujatia –  prezentáciu aktivít, spravodajské články v miestnych a regionálnych médiách, mediálne výstupy, noviny, štúdie, publikácie, odporúčania.

Výsledky projektu:

Zabezpečenie a zastabilizovanie a rozšírenie poskytovaných služieb pre obete domáceho násilia a poskytnutie vzdelávacích služieb zameraných na poradenstvo v oblasti krízovej intervencie. Zároveň sa zintenzívni práca s deťmi v špeciálno-pedagogickej liečebno-pedagogickej oblasti v rámci poradenskej činnosti.

Výstupy projektu

 

Názov indikátora výstupu projektu

Počiatočná hodnota

Očakávaná hodnota

Aktuálna hodnota

Počet príjemcov
poskytnutých služieb                                   

125

90

215

Počet podporených poradenských
centier spl. štand.EU                                         

1

0

1

Počet kampaní na zvýšenie povedomia   

0

2

2

Počet podporených poradenských
centier                                                                   

0

1

1

Počet poskytovateľov služieb, ktorí
vedú alebo sú zapojení do konzorcia
s verejnými inštitúciami                                   

0

1

1

Počet bezpečných ženských domovov
a poradenských centier so zlepšenými
podmienkami z hľadiska potrieb detí           

0

1

1

Názov indikátora výstupu projektu

Počiatočná hodnota

Očakávaná hodnota

Aktuálna hodnota

Počet hlavných informačných aktivít       

0

4

4

Počet mediálnych výstupov                         

0

10

10

Zvýšený počet návštev web sídla               

0

1500

1500

Počet propagačných materiálov
vytvorených v rámci projektu                    

0

350

350

Počet nových správ – štúdií                            

0

5

5

Počet materiálov sumarizujúcich
výsledky projektu                                                 

0

1

1

Počet vytvorených audio-vizuálnych
diel                                                                            

0

1

1

Názov indikátora výstupu projektu

Počiatočná hodnota

Očakávaná hodnota

Aktuálna hodnota

Počet poradenských centier alebo
ženských domovov podpor. z projektu     

0

1

1

Počet miestnych alebo regionálnych
inštitúcií zapojených do projektu               

0

5

5

Počet orgánov štátnej správy
zapojených do projektu, vrát. polície       

0

4

4

Počet iných inštitúcií zapojených do
projektu                                                                 

0

3

3

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky