Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatických reakcií? Ste svedkami toho, že si deti medzi sebou ubližujú? Že niekoho spomedzi seba vyčleňujú alebo mu dávajú nepeknú prezývku? Alebo sa mu posmievajú? A niekedy ste bezradná či bezradný, ako situáciu medzi deťmi vyriešiť?

Práve v tomto vám pomôcť pôvodný preventívny program s názvom „KOZMO a jeho dobrodružstvá, ktorý vytvorili odborníci, dlhodobo sa zaoberajúci témou násilia na deťoch a medzi nimi.

Chcem si prečítať viac o tom, ako program funguje

V rámci projektu „Staviame Mosty Pomoci“ sme pre tento rok získali podporu na vyškolenie 14-tich

Pedagogických či odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 4-8 rokov.

Pre koho je vzdelávanie určené?

Pre pedagógov/pedagogičky, vychovávateľov/vychovávateľky, špeciálnych pedagógov a

pedagogičky, sociálnych pracovníkov a pracovníčky, psychológov, psychologičky, príp. iných

odborníkov pracujúcich s deťmi vo veku 4 – 8 rokov.

Vzdelávanie je zamerané na prevenciu násilia už od útleho veku. Je to pôvodný slovenský program (a preto vychádza zo slovenských reálií) a je spracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Je vhodný pre deti od 4 – 8 rokov. Je zameraný na inakosť, riešenie konfliktov, nenásilnú komunikáciu, rodovú rovnosť, prevenciu násilia, ale aj inklúziu. V rámci programu získate aj interaktívne pomôcky, podklady pre zážitkové vzdelávanie či témy z praxe.

Chcem sa prihlásiť na program a zastaviť šikanu a násilie

Naším zámerom je vyškoliť odborníkov (najmä pedagógov, psychológov a ďalších), ktorí šíria program smerom k deťom a rodičom.

Školiteľom tohto vzdelávacieho programu je Centrum Slniečko, n. o., Nitra.

Termín vzdelávania: od 19. 09. 2022 do 20. 11. 2022

#existujeriešenie