Vypočujte si záznam relácie Klub komunálnej politiky

V Rádiu Regina stred sme hovorili o význame práce špecializovaných poradenských centiera pomoci obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Anna Surovcová (riaditeľkaCentra sociálnych služieb Krupina) a Ľubica Simanová (psychologička, Centrum sociálnychslužieb Krupina) sa s moderátorkou Martou Výboštekovou rozprávali pri príležitostiMedzinárodného dňa odstránenia násilia voči ženám. Podľa prieskumu bolo v roku 2020celosvetovo zabitých okolo 47 000 žien svojím partnerom (manželom, priateľom)…

Iniciatíva Detstvo bez násilia

Násilie sa premieta do všetkých oblastí spoločenského i rodinného života a my musíme, bohužiaľ, konštatovať, že v našej spoločnosti je hlboko zakorenené. Prejavy násilia sú mnohými ľuďmi dokonca obdivované ako akési známky sily či vodcovstva hodného nasledovania. Dnešná generácia rodičov bola vo veľkej miere vychovávaná aj za použitia fyzických trestov, či iných foriem násilia. Ich vedomie preživších…

Bubnovačka, ktorá šíri dôležitosť detstva bez modrín

Aj my sme sa zapojili do BUBNOVAČKY, podujatia, ktorého tradícia siaha do roku 2014.Hlavnou myšlienkou tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. V rámcitejto kampane sme na škole prezentovali preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá,prostredníctvom ktorého dokážeme s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany.

Spolu proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu v OC Europa a Terminal BB

V rámci projektu Staviame Mosty Pomoci sme vyšli medzi ľudí, aby sme otvorene hovorili onásilí páchanom na ženách aj o jeho eliminácii. Zároveň sme podávali informácie o tom, akoje možné pomáhať obetiam násilia. Tieto aktivity sme vykonávali v Banskej Bystrici, a to vEuropa SC v nákupnom centre Terminal. Ďakujeme polícii a odboru prevencie kriminalityKMV SR,…

Kresby detí zažívajúce násilie – vzdelávanie v Lučenci

Na konci októbra sme vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci absolvovali ďalšie vzdelávanie – tentoraz bolo zamerané na identifikáciu špecifických znakov v kresbách detí zažívajúcich násilie. Boli to dva dni plné zaujímavých informácií, ktoré nám pomáhajú v práci s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. Práve v kresbách totiž môžeme nájsť znaky, že sa s dieťaťom…

Odborné vzdelávanie vďaka projektu Staviame Mosty Pomoci pokračuje

aj v jesenných mesiacoch sa opäť rozbehla vzdelávacia kampaň nášho projektu. Vďaka spolupráci s partnerom projektu BBSK.  prebieha dnes odborné vzdelávanie „Skríningové metódy pri identifikácii násilia“ pre našich kolegov v Lučenci.  Ďakujeme Centru Slniečko a  Mgr. Mariane Kováčovej, PhD. za lektorovanie.

Workshop pre zásahové tímy

Na konci mája sme organizovali workshop pre zásahové tímy, ktorého sa zúčastnili zamestnanci prokuratúry, polície, ÚPSVaR, intervenčného centra a záchrannej zdravotnej služby. Počas sme tohto stretnutia sme sa usilovali o to, aby sme si vymenili poznatky pri  zabezpečovaní ochrany obetí násilia, posilnili sme vzájomnú súčinnosť a vymenili sme si poznatky. Tiež sme spoločne hľadali možnosti, ako zefektívniť vzájomnú…

Na informačnom podujatí pre odbornú verejnosť sme šírili myšlienky projektu Staviame Mosty Pomoci

Na pôde Centra poradenstva a prevencie v Lučenci sa uskutočnilo informačné podujatie pre odbornú verejnosť s názvom „Čo potrebujeme vedieť o domácom násilí a ako môžeme pomôcť?“. Podujatie bolo zamerané na problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia, rozvoj spolupráce v danom regióne, ako aj na predstavenie preventívnych a vzdelávacích aktivít v rámci projektu Staviame mosty pomoci. Podnetnej diskusie sa zúčastnili zamestnanci škôl a centra poradenstva a prevencie.…

Otvárali sme témy, ktoré sú dôležité pre mladých ľudí

Ďalšia príjemná beseda zameraná na šírenie osvety bola na Odbornom učilišti internátnom Viliama Gaňu v Banskej Bystrici. So študentkami sme hovorili o téme vzťahov a zaujímalo nás aj to, aké sú ich skúsenosti s problematikou domáceho alebo rodovo podmieneného násilia. Hovorili sme tiež o tom, kde sú hranice medzi konfliktom alebo hádkou a domácim násilím, aké sú varovné signály v správaní páchateľov násilia a v neposlednom rade…